Dňa 2.9.2019 naša spoločnosť Shooting Academy Alfa v spolupráci s našimi českými partnermi so SEC Agency uskutočnila odborný seminár pre ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny so zameraním “ reakcie na krízové situácie “
Seminár bol zameraný na prehľad rizikových situácii a ich vývoj (kazuistika reálnych prípadov), identifikácia útočníkov, prevencia, legislatíva a zákonné normy. Ďalej doporučené postupy pre minimalizáciu rizika, krízová komunikácia, systém opatrení ako sú A.L.I.C.E. a RHF pravidlo. Veľká pozornosť bola venovaná riešeniu modelových situácii (tréning formou zážitkov, simulácia krízových situácii, mentálna príprava)
Cielom seminára bolo zoznámiť zamestnancov ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny s ich vlastnými reakciami ma rizikové situácie, zvládať svoj panický strach, naučiť sa správne vyhodnocovať rizikovú situáciu a následne správne reagovať. Ďalej mentálne ich pripraviť a prestaviť nesprávne vžité vzorce ich správania.
Je potrebné si uvedomiť, že zamestnanci úradov práce ako aj socialní pracovníci sa v podstate denno denne stretávaju so stresovými situáciami a žiaľ dnes sú už aj veľa krát vystavovaní aj fyzickým útokom. Z tohto dôvodu sa do budúcnosti počíta so seminármi pre regionálne pobočky, kde hlavný dôraz bude kladený na krízovú komunikáciu.