1. Kontaktné údaje poskytovateľa kurzu
Obchodné meno: Shooting Academy Alfa, s.r.o.
Sídlo: Mierová 40, Bratislava 821 05
IČO: 44 433 999
DIČ: 2022717741
DIČ DPH: SK2022717741
www.shootingacademyalfa.eu

2. Číslo účtu pre bezhotovostné platby
IBAN: SK18 0900 0000 0006 3305 6987
BIC (SWIFT) : GIBASKBX

3. Prihlásenie na kurz
Po otvorení stránky si otvoríte “ strelecké kurzy “. V dolnej časti kliknete na tlačítko “ aktuálne kurzy pre rok 2018 “ a otvoria sa Vám kurzy organizované našou spoločnosťou. Vyberiete si kurz a kliknete na “ viac info o kurze “. Do kolónky potvrdíte dátum kurzu a typ zbrojného preukazu alebo možnosť nemám ak ho nevlastníte. Kliknete na tlačítko OBJEDNAŤ KURZ. Následne na tlačítko “skontrolovať a objednať” kde vyplníte fakturačné ( osobné údaje ), potvrdíte súhlas so všeobecne záväznými podmienkami a kliknete na tlačítko “ objednať s povinnosťou platby “

4. Cena
Cena za kurz je uvedená v rozpise kurzu a obsahuje cenu spolu s DPH.

5. Platba a potvrdenie prihlášky na kurz
Účastník kurzu prihlásený na kurz uhradí cenu nasledovne:
Minimálne 50% z ceny kurzu uhradí na účet poskytovateľa kurzu a to do 5 dní odo dňa prihlásenia sa na kurz. Po prijatí platby bude účastníkovi kurzu účasť na kurze autorizovaná. V prípade neuhradenia bude automaticky zo systému prihlásenia odstránený. Zostávajúcu časť uhradí na mieste na začiatku kurzu. Koncom mesiaca v ktorom sa kurz realizoval bude vystavený daňový doklad na celú zaplatenú sumu a zaslaný na adresu účastníka kurzu.

6. Storno účasti
Zrušenie účasti na kurze je možné najneskôr 7 dní pred konaním kurzu, a to cez kontaktný formulár ktorý je v časti webovej stránky kontakt. Zaplatená cena kurzu v prípade stornovania účasti do 7 dní od konania kurzu zostáva účastníkovi kurzu ako kredit, ktorý môže použiť na iný kurz alebo v inom termíne. V prípade zrušenia účasti menej ako 7 dní pred konaním, alebo neúčasti bez informovania prepadá suma v prospech spoločnosti Shooting academy alfa bez náhrady.

7. Ochrana osobných údajov
Účastník kurzu potvrdením a odoslaním prihlasovacieho formuláru čestne prehlasuje, že dáva súhlas v zmysle ust. § 11 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby poskytovateľ kurzu spracoval a uschoval jeho osobné údaje. Poskytovateľ kurzu sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi účastníka kurzu zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Poskytovateľ kurzu spracúva osobné údaje účastníka kurzu len po dobu nevyhnutnú na splnenie svojich povinností vyplývajúcich zo zákona.

8. Ostatné podmienky
a./ Každý účastník kurzu je povinný dodržiavať všetky organizačné a bezpečnostné pokyny pracovníkov poskytovateľa kurzu ktorí kurz vedú, dostaviť sa na kurz včas a mať predpísanú výstroj a výzbroj.
b./ V prípade vážneho porušenia organizačných ale najmä bezpečnostných zásad je poskytovateľ opravnený vylúčiť účastníka kurzu bez náhrady.
c./ Poskytovateľ kurzu je opravnený vylúčiť účastníka kurzu, ktorý svojím správaním narúša priebeh kurzu a svojou nedisciplinovanosťou ruší ostatných účastnikov kurzu bez náhrady.
d./ Poskytovateľ kurzu si vyhradzuje právomoc nepripustiť účastnika kurzu na samotný kurz ktorý je podozrivý z požitia alkoholických nápojov, omamných prostriedkov, alebo liekov, ktoré znižujú jeho schopnosti potrebné pre úspešné a bezpečné zvládnutie kurzu, bez náhrady.
e./ Poskytovateľ kurzu si vyhradzuje právomoc odmietnúť vykonať kurz. Záujemca o kurz bude o tejto skutočnosti informovaný minimálne 48 hod pred začiatkom kurzu a zaplatená čiastka mu bude vrátena v plnej výške.
f./ Kurzu sa môže zúčastniť aj osoba, ktorá nie je držiteľom zbrojného preukazu, pričom je povinná na mieste podpísať čestné vyhlásenie, že voči nej nie je vedené trestné stíhanie pre úmyselný trestný čin.
g./ V prípade cudzieho štátneho príslušníka si poskytovateľ vyhradzuje právomoc oskenovať pas – občianský preukaz, alebo obdobný identifikačný preukaz – kartičku.
h./ Každý účastník kurzu po skončení kurzu dostane certifikát o absolvovaní kurzu.

PRIHLÁSENÍM SA NA ĽUBOVOLNÝ KURZ ORGANIZOVANÝ SPOLOČNOSŤOU SHOOTING ACADEMY ALFA s.r.o., ÚČASTNÍK KURZU SÚHLASÍ S TÝMITO OBCHODNÝMI PODMIENKAMI.