V dňoch 9-12. apríla 2018 sme v centre výcviku Lešť uskutočnili odborný seminár zameraný na problematiku “aktívny útočník”. Seminár spojený s praktickým výcvikom sme viedli v spolupráci s našimi českými partnermi a zároveň priateľmi z Proarms training, pod vedením skúseného inštruktora Jiřího Basla.

Uvedeného semináru sa zúčastnili ako príslušníci PZ SR tak aj príslušníci OS SR a to:
Útvar osobitného určenia PPZ SR ( Lynx comando ), PPU Prešov, NAKA ( Narodná kriminálna agentúra ), Odbor výcviku PPZ MV SR, 5.pŠU ( 5. pluk špeciálneho určenia Žilina ), Vojenská polícia Trenčín a inštruktori Odboru špeciálneho výcviku CV Lešť.

Možnosť vzniku krízovej situácie v podobe “aktívneho útočníka” je vo svete už nie len hrozba, ale žiaľ realita dnešných dní. Rýchlosť, profesionalita a vycvičenosť ozbrojených zborov a zložiek štátu sú faktory, ktoré môžu výrazným spôsobom znížiť následky takéhoto konania. Z uvedeného dôvodu sme sa snažili účastníkom poskytnúť ucelený a komplexný obraz problematiky “aktívneho útočníka” ako aj najnovšie postupy a trendy vo svete, ktoré sa uplatňujú pri riešení týchto krízových situácií.
Účastníci semináru okrem teoretickej časti, ktorý trval jeden celý deň, absolvovali hlavne praktické cvičenia v podobe modelových situácií. Tieto cvičenia boli zamerané na vyhľadanie útočníka za dodržania taktických postupov (vyhľadávací mód) a jeho následné zneškodnenie (kontaktný mód). Pri vyhľadávaní útočníka a pri prepátravaní objektov a priestorov bol dôraz kladený na postup dvojčlenných hliadok, ktoré boli schopné ak okolnosti dovolujú, nasadiť väčší počet zasahujúcich zlučovať sa do troj až štvorčlenných skupín. Treba si uvedomiť, že v prípade situácie “aktívného útočníka” samotný zákrok vykonávajú hliadky prvého kontaktu. Pokiaľ sú vyrozumené a kým sa dostavia na miesto špecialné útvary, býva už spravidla neskoro… Preto je nesmierne dôležité venovať náležitú pozornosť výcviku, výstroji a výzbroji jednotiek prvého kontaktu. Tu žiaľ musíme konštatovať, že slovenskí policajti môžu len skromne závidieť svojím českým kolegom…
Veľký dôraz bol venovaný okrem prepátravania rizikového objektu alebo priestoru a eliminácii útočníka aj na samotné riadenie a všetko, čo s tým súvisí. Pri modelových situáciách sa účastníci striedali aj v pozíciách riadiacich a sami si tak mohli vyskúšať náročnosť tejto činnosti. Pri riadení je potrebné zosúladiť a skoordinovať nielen činnosť zakročujúcich proti útočníkovi, ale aj záchranných zložiek (RZP a Hasiči) pri poskytovaní pomoci zraneným osobám a následnej evakuácii ak to okolnosti dovoľujú.
Účastníkom semináru bol podrobne vysvetlený aj najnovší trend vo svete a to nasadenie tzv. “ Attack Teamu “. Tieto trojčlenné skupiny v civile sú nasadzované na miesta veľkej koncentrácie ľudí (športové, kultúrne a spoločenské podujatia), kde je reálna hrozba aktívnym útočníkom. Tieto skupiny sú nasadené priamo v davoch a v prípade reálnej hrozby aktívnym útočníkom, dokážu veľmi rýchlo a hlavne efektívne zasiahnúť proti útočníkovi alebo útočníkom vyzbrojených nielen strelnými zbraňami, ale aj proti útočníkom, ktorí na svoj útok použijú motorové vozidlo.

V záverečný deň bola navodená veľká modelová situácia, kde na sídlisku zaútočili traja ozbrojení útočníci vyzbrojení poloautomatickými puškami. Podobná situácia aká sa odohrala v Devínskej novej Vsi v roku 2010 len s tým, že v uvedenej modelovke museli zakročujúci eliminovať miesto jedného až troch útočníkov. Po príchode prvých hliadok sa útočníci rozutekali do rôznych objektov, ktoré predstavovali veľké paneláky. Už aj z tohto dôvodu vykonať zákrok profesionálne vôbec nebola jednoduchá záležitosť. Hodnotila sa činnosť od príchodu hliadok na miesto krízovej situácie, zaujatie pozícií mimo palebný dosah útočníkov, riadenie a koordinovanie zasahujúcich skupín riadiacim zákroku, koordinácia a komunikácia medzi zasahujúcimi skupinami, taktické postupy pri približovaní k objektom a pohyb v objektoch, až po zneškodnenie útočníkov. Počas samotného zákroku boli navodzované rôzne reálne situácie ktoré môžu nastať, ako je napríklad zranenie zasahujúcich a následná činnosť s tým súvisiaca.
O intenzite cvičenia svedčí aj skutočnosť, že za dva a pol dňa kedy sa neustále precvičovali a vyhodnocovali modelové situácie, bolo vystrielaných viac ako 1000.-ks munície FX simunition, bez ktorého sa už dnes reálne modelové situácie a výcvik v ozbrojených zboroch a zložkách robiť nedá.

Na záver sa chcem ešte raz poďakovať všetkým účastníkom za profesionálny prístup počas celého trvania semináru, ďalej CV Lešť, ktorý nám poskytol tie najlepšie priestory pre výcvik aké momentálne v SR existujú ako aj za materiálnu pomoc. Poďakovanie patrí aj externým inštruktorom Shooting Academy Alfa, ktorí počas celého semináru pôsobili v úlohach útočníkov a na konci semináru boli už aj značne “rozstrieľaní”. A moja osobná a najväčšia vďaka patrí rtm. Ľubošovi Rohoňovi.

Mgr. Nagy Ernest