Pojmom mäkké ciele označujeme objekt/priestor s vysokou koncentráciou osôb, ktorý je ľahko prístupný, pričom úroveň zabezpečenia proti potencionálnemu útoku je nízka, prípadne žiadna. Dňa 19.2.2024 sa pod vedením Shooting Academy Alfa s.r.o. v spolupráci s partnerskou spoločnosťou Sec Agency z ČR na pôde Trnavskej univerzity uskutočnil bezpečnostný seminár na tému RIEŠENIE KRÍZOVÝCH SITUÁCIÍ, AKTÍVNY ÚTOČNÍK. Seminár sa konal z inicitívy povereného rektora TU prof. Miloša Lichnera a fakulty zdravotníctva a socialnej práce.

Okrem akademickej obce TU sa uvedeného seminára zúčastnili pedagógovia aj z iných škôl a funkcionári ďalších inštitúcii.
• Slovenská technická univerzita v Bratislave
– prof. Ing. Maximilian Strémy, PhD., prorektor pre strategické projekty, rozvoj, inovácie a prax
– prof. Ing. Miloš Čambál, CSc., dekan MTF STU
– Ing. Monika Petríková, vedúca útvaru prevádzky, investícií a krízového riadenia
• Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
– prof. Mgr. Katarína Slobodová Nováková, PhD., rektorka
• Fakultná nemocnica Trnava
– Mgr. Emília Jamrichová, riaditeľka odboru ošetrovateľstva
– PhDr. Jana Janovičová, MPH
• Univerzitná nemocnica – Nemocnica sv. Michala, a.s.
– PhDr. Beáta Markotánová, MPH, MHA, namestníčka generálneho riaditeľa
• Vyšší územný celok Trnavského samosprávneho kraja
– Mgr. Zsolt Barczi, oddelenie správy výkonu škôl a školských zariadení

Výhľadom k tomu, že na Slovensku sa ochrana mäkkých cieľov dlhodobo zanedbávala a až nástupom nového vedenia MV SR sa začínajú v tejto oblasti podnikať kroky k zlepšeniu, bolo na seminári zastúpené aj samotné MV SR, útvary Prezídia PZ a ostatné útvary v rámci PZ.

• Ministerstvo vnútra SR
– prof. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD., prvá štátna tajomníčka MV SR
• Policajný zbor SR
– pplk. Mgr. Stanislav Hromádka, riaditeľ odboru poriadkovej polície P PZ
– pplk. Ing. Marian Záhon, MBA, riaditeľ národnej ústredne Europol
– plk. PhDr. Ivan Karper, riaditeľ odboru poriadkovej polície KR PZ v Trnave
– dvaja členovia z vedenia Útvaru Osobitného Určenia P PZ, Lynx comando, ktorých mená z pochopiteľných dôvodov neuvádzame
• Akadémia Policajného zboru
– pplk. prof. JUDr. Mgr. Jana Šimonová, PhD., katedra policajných vied

Ako už bolo spomenuté, koncepcia vzdelávania ochrany mäkkých cieľov sa v podstate len teraz kreuje. Veľkú zásluhu na tom má práve pani prof. Kurilovská, ktorá venuje tejto problematike veľkú pozornosť a to napriek tomu, že Polícia SR plní pri ochrane mäkkých cieľov len konzultačnú a poradenskú činnosť.

Spoločnosť Shooting academy Alfa dlhodobo spolupracuje so spoločnosťou Sec Agency, ktorá je držiteľom akreditácie Ministerstva školstva, mládeže a  telovýchovy ČR. V praxi to znamená, že celý vzdelávací program Sec Agency je odobrený MŠMT a po absolvovaní bezepčnostného seminára je oprávnená vystavovať účastníkom osvedčenie o mimoškolskom vzdelaní sa v oblasti ochrany mäkkých cieľov.

V poobedňajších hodinách sme sa stretli ešte s vedením KR PZ v Trnave ako aj s ostanými funkcionármi PZ v rámci Trnavského kraja. V krátkosti im bol predstavený program vzdelávania polície v ČR pri aktívnom útočníkovi. Najmä čo sa týka riešenia modelových situácii priamo v objektoch ako sú školy, nemocnice, úrady.

Tzn. že sa nasimuluje útok aktívnym útočníkom a Polícia si precvičí samotný zákrok proti AU. Idealné je ak sa pri takýchto cvičeniach zapoja aj ostané záchranárske zložky štátu, ktoré by sa reálne podieľali na jeho odstránení. Trnavská univerzita súhlasila a má záujem aj o takéto praktické cvičenie. Z nášho pohľadu je to nesmierne dôležitá súčasť celej metodiky pri ochrane mäkkých cieľov. Vždy je dôležité nie len preškoliť ľudí a zamestnancov nejakej inštitúcie, ale dať im aj možnosť si prakticky vyskúšať, ako sú schopní reagovať v prípade krízovej situácie.

Každému z nás predsa musí záležať na bezpečnosti našich študentov – detí, vnukov, ale aj rodinných príslušníkov, ktorí v školskom prostredí pracujú.