Dňa 7. februára 2019 sme v Bratislave v hotely Vienna House zorganizovali prezentáciu seminára “reakcie na krízové situácie, aktívny útočník”.

Prezentácia sa konala v spolupráci s našimi českými partnermi zo spoločnosti SEC agency /security education centrum/ tj. centrum bezpečného vzdelávania.
Cieľom seminára bolo odprezentovať pedagógom, zamestnancom finančných inštitúcií, verejného a štátneho sektora možnosti a správne postupy pri riešení krízových situácií. Každý z nás vie posúdiť bezpečnostnú situáciu vo svojom okolí, v zamestnaní, v meste alebo v krajine. Môžme mať diametrálne odlišné názory na to čo je príčinou zlej bezpečnostnej situácie, je to úplne legitímne a v poriadku. Ale v čom určite musíme nájsť zhodu, sú postupy pri riešení krízových situácií.
V ozbrojených zložkách sa používajú tzv. štandardné operačné postupy, ktoré nie sú nič iné ako súhrn nejakých opatrení a postupov pri riešení krízových – mimoriadných situácií za účelom eliminovania alebo minimalizovania škodlivých následkov. My sme si plne vedomí toho, že učiteľ má primárne učiť, že lekár má primárne liečiť. Ale v náuke o obetiach – viktimológii sa uvádza, že človek sa v priebehu svojho života môže stať potencionálnou obeťou trestného činu 2-3 krát. Samozrejme je obrovský rozdiel stať sa obeťou pouličnej kriminality, alebo byť účastníkom (obeťou) aktívného utočníka.

Napriek tomu, že každý štát má vybudované svoje represívne zložky na zabezpečenie verejného poriadku a ochrany svojho obyvateľstva vieme, že tieto zložky nemôžu byť vždy tam, kde by ich ľudia potrebovali. Žiaľ agresivita útočníkov rastie. Každý učiteľ má dnes osobné skúsenosti s agresivitou na školách. Či už zo strany žiakov, a čo je smutnejšie, aj zo strany rodičov. Takisto dnes aj sa lekár pri výkone svojho povolania bežne stretáva s agresivitou. Najmarkatnejšie je to na urgentnom príjme, kde musia často pracovať s ľuďmi pod vplyvom alkoholu, návykových látok alebo ľuďmi s duševnými alebo inými poruchami. Na našich seminároch sa snažíme ľudí naučiť správne jednať pri rôznych formách agresie a jedným zo základných faktorov na jeho zvládanie, je správne zvolená komunikácia.

Učíme ľudí nie eliminovať útočníkov alebo agresorov, nakoľko to je práca slovenskej polície. My učíme ľudí zvládať svoje jednanie v krízových, rizikových situáciách a s tým spojené správne a včas vyhodnotiť nebezpečenstvo a následne urobiť kroky a opatrenia na zmenšenie škodlivých následkov. A najdôležitejšie je uvedomiť si fakt, že v prípade útoku aktívnym útočníkom, ktorého jediným cieľom je ublížiť čo najväčšiemu počtu ľudí bude záležať len a len na každom z nás či tento útok prežijeme. A to bude závisieť od toho, či naša reakcia na vzniknutú situáciu bude správna. A to, či naša reakcia bude správna bude podmienené tým, či na to budeme pripravení alebo nie.

Preto by som sa chcel ešte raz poďakovať každému pedagógovi základných škôl, stredných škôl, vysokých škôl a univerzít, ktorí sa prezentácie zúčastnili. Bratislavskému samosprávnemu kraju, ktorý ako zriaďovateľ škôl sa tiež prezentácie zúčastnil. Ďalej Slovenskej sporiteľni, Tatra banke ako aj Nemocnici sv. Michala. Poďakovanie patrí aj Ministerstvu vnútra SR ako aj mojim bývalým učiteľom z Akadémie Policajného zboru.